เครือข่ายทีมวิจัยโครงการ UCBP
เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ
โปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ

รายชื่อเครือข่ายทีมวิจัย UCBP

รศ. ดร. ภญ.พรรณทิพา
ศักดิ์ทอง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
  ดร. พญ.เบ็ญจมาส
  พฤกษ์กานนท์
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  ความเชี่ยวชาญ
  • Budget impact analysis
  • Economic evaluation
  • Feasibility studies
  • Qualitative research
  • Systematic literature review
  รศ. ดร. ภก.ปิยะเมธ
  ดิลกธรสกุล
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ
   รศ. พญ.ชนิสา โชติพานิช
   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
   ความเชี่ยวชาญ
    รศ. ดร. นพ.กวีศักดิ์
    จิตตวัฒนรัตน์
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ความเชี่ยวชาญ
     ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์
     โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
     ความเชี่ยวชาญ
     • Budget impact analysis
     • Economic evaluation
     • Feasibility studies
     • Meta-analysis/ Network meta-analysis
     • Qualitative research
     • Systematic literature review
     ดร.รดา ดารา
     ภาควิชาสื่อความหมายและความผิดปกติของการ สื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
     ความเชี่ยวชาญ
     • การประเมินผู้ป่วยประสาทหูเทียมในเด็กและผู้ใหญ่
     • การประเมินและเลือกเครื่องช่วยฟังในเด็กและผู้ใหญ่
     ดร. ภญ.ฐิติพร สุแก้ว
     สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
     ความเชี่ยวชาญ

      การค้นหา