เครือข่ายทีมวิจัยโครงการ UCBP
เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ
โปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ

รายชื่อเครือข่ายทีมวิจัย UCBP

พญ.นุชนาฏ รุจิเมธาภาส
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ความเชี่ยวชาญ
 • Systematic literature review
ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Feasibility studies
 • Health services research
 • HTA
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
รศ. ดร.วรรณฤดี
อิสรานุวัฒน์ชัย
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Feasibility studies
 • Health services research
 • HTA
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Feasibility studies
 • Health services research
 • HTA
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Feasibility studies
 • Health services research
 • HTA
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review

การค้นหา