รู้จักชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ยูซีบีพี (UCBP) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ โปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพทั้งหมด 7 กลุ่ม

มาดูกันว่าใครสามารถเสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์ได้บ้าง เสนอได้อย่างไร อะไรเป็นเกณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกและถูกคัดออก ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง กว่าจะได้สิทธิการรักษามาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีกันหนึ่งสิทธิ

หัวข้อที่บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ล่าสุด

เพิ่มสิทธิประโยชน์การใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียมแบบเคลื่อนย้าย (ECMO) ปี 2564 ผู้เสนอ : ภาคประชาสังคม
การเบิกค่าใช้จ่ายจากการใช้ Extracorporeal membrane oxygenation หลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดหายาก ปี 2564 ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ปี 2564 ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย

การค้นหา