เครือข่ายทีมวิจัยโครงการ UCBP
เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ
โปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ

รายชื่อเครือข่ายทีมวิจัย UCBP

รศ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
ภกญ.มนทรัตม์
ถาวรเจริญทรัพย์
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
ผศ. ดร.ศิตาพร ยังคง
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
ผศ. พญ.กนกพร สุขโต
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญ
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Qualitative research
 • Systematic literature review
รศ. ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
รศ. พญ.ธัญญรัตน์
อโนทัยสินทวี
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Individual-level data analysis (e.g., regression model, administrative databases)
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Rapid assessment
 • Systematic literature review
รศ. ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
ผศ. ดร. ภญ.กฤษณี สระมุณี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
 • Economic evaluation
 • Qualitative research
 • Systematic literature review

การค้นหา