เครือข่ายทีมวิจัยโครงการ UCBP
เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ
โปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ

รายชื่อเครือข่ายทีมวิจัย UCBP

ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • DALY
 • Economic evaluation
 • Systematic literature review
รศ. พญ.วราลักษณ์
ศรีนนท์ประเสริฐ
หน่วยงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Systematic literature review
 • อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย
รศ. ดร. ภก.ณธร
ชัยญาคุณาพฤกษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
 • Systematic literature review
ผศ. ดร. ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ
  ดร. ภญ.พรรณนภา สังข์มาลา
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  ความเชี่ยวชาญ
   ผศ. ดร. ภญ.ผกามาศ ไมตรีมิตร
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   ความเชี่ยวชาญ
    ศ. ดร. ภก.สุพล ลิมวัฒนานนท์
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ความเชี่ยวชาญ
    • Health economics and econometric modeling
    รศ. ดร. พญ.ภัทรวลัย
    ตลึงจิตร
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
    ความเชี่ยวชาญ

     การค้นหา