โอกาสในการทำวิจัยเพื่อประเทศมาแล้ว
รับสมัครทีมวิจัยเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครทีมวิจัย

เพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อกำหนดประเภทและขอบเขตบริการด้านสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส เป็นกลาง คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ได้กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติทีมวิจัย ดังนี้

เกณฑ์คุณสมบัติทีมวิจัย

  1. เป็นผู้ที่ทำงานสังกัดหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือ องค์การที่ไม่แสวงหากำไร
  2. ในทีมวิจัยต้องมีนักวิจัยอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข และ/หรือการประเมินผลกระทบด้านงบประมาณ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผู้ทบทวน อย่างน้อย 1 เรื่อง
  3. ในระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ทีมนักวิจัยต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพที่จะประเมิน

แนวทางการดำเนินงานวิจัย

กรณีที่ทีมวิจัยได้รับมอบหมายให้ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ทีมวิจัยจะต้องดำเนินงานวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. นำเสนอโครงร่างการวิจัยต่อผู้ทบทวน และคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินงานวิจัย
  2. ทำการศึกษาโดยครอบคลุมตามขอบเขตที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว โดยอ้างอิงระเบียบวิธีวิจัยตามคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (ฉบับที่ 3 จะมีการเผยแพร่หลังจากผ่านการรับรองจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ และคณะ อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ) ที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและตามกระบวนการศึกษาของโครงการศึกษาวิจัยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากเป็นการศึกษาอื่น ๆ จะใช้แนวทางของ EQUATOR network (www.equator-network.org)
  3. ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทบทวน
  4. ปรับแก้ไขผลการวิจัยตามความเห็นของผู้ทบทวน และนำเสนอผลการศึกษาต่อคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ เพื่อพิจารณา
  5. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย

การค้นหา