การพิจารณาสิทธิประโยชน์ในโครงการ UCBP มีใครอยู่เบื้องหลังบ้าง และใครมีส่วนได้ส่วนเสียจากงานนี้

คณะทำงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

 
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ฯ มีดังนี้
คณะทำงานคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมินความจำเป็นและผล
กระทบฯ
หน้าที่หลัก จัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพฯ เข้าสู่การประเมินความจำเป็นและผลกระทบ และรายงานต่ออนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขฯ เพื่อพิจารณา
คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ
หน้าที่หลัก จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่า และการศึกษาวิจัยประเมินผล รวมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อควบคุมคุณภาพ และสรุปผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดบริการด้านสุขภาพ เพื่อกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข
คณะทำงานประเมินประสิทธิผลของความครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน้าที่หลัก ประเมินประสิทธิผลของความครอบคลุม และรายงานผลการประเมิน ของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ ผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการจัดบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

คณะทำงานอื่น ๆ

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการและประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคหายากในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน้าที่หลัก พิจารณาและเสนอหัวข้อบริการดูแลโรคหายากเข้าสู่การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเสนอการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ และ 3 กองทุน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ป่วย ฐานข้อมูลบริการ การกำกับติดตาม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตามประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข
คณะทำงานพัฒนาระบบบริการและประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน้าที่หลัก วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาระบบบริการ ประเภท กลไกการจัดการ และขอบเขตบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ประชาชนยังมีปัญหา ในการเข้าถึงบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มผู้มีสิทธิเสนอหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ฯ มีทั้งหมด 7 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1

ผู้กำหนดนโยบาย

 • หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • และสังคมแห่งชาติ
2

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

ราชวิทยาลัยและสมาคมด้านการแพทย์

3

นักวิชาการด้านสาธารณสุข

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ที่มีหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
4
ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประชาชนทั่วไป กลุ่มประชาชนจากเวทีประชุมรับฟังความเห็นทั่วไปประจำปี
5

ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

6

นักวิชาการด้านสาธารณสุข

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจาก สปสช.

7

นวัตกรรมทางการแพทย์

 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การค้นหา