รายงานการประชุมเกี่ยวกับหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ประชุม ณ วันที่ รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานสรุปการประชุมการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการสนับสนุนการให้อุปกรณ์การให้นมใน สถานประกอบการ : กรณีศึกษากลุ่มแม่ผู้ใช้แรงงาน icon PDF PDF Download
23 กุมภาพันธ์ 2564 ร่างรายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อโครงร่างงานวิจัย “การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ Percutaneous epidural 3 adhesiolysis catheter” icon PDF PDF Download
23 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่บ้าน” (Automated HBPM Usefulness and Applications) icon PDF PDF Download
20 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการวิจัย “สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดสวนปลายด้วยขดลวดแบบเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ” icon PDF PDF Download
18 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยการตั้งครรภ์คุณภาพ โดยการเข้าถึงการตั้งครรภ์คุณภาพ และการเข้าถึงการรักษาโรคภาวะมีบุตรยาก เรื่อง “ต้นทุนประสิทธิผลการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก เปรียบเทียบกับวิธีปฏิสนธิน icon PDF PDF Download
17 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างการวิจัย เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาและติดตามการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วย วิธีHCV Core Ag ทดแทนการตรวจ HCV RNA ในโรงพยาบาลที่มีข้อจำกัด icon PDF PDF Download
17 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการวิจัย “การตรวจคัดกรองโรค และตรวจเลือดโรคไต ฟรีปีละ 1 ครั้ง กลุ่มอายุ 60 ปี” icon PDF PDF Download
17 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตการศึกษา เรื่อง การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี 3 mechanical thrombectomy ในประชากรไทย icon PDF PDF Download
17 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุม "การตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป" icon PDF PDF Download
16 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมพิจารณาร่าง การศึกษาการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบทางงบประมาณของแผ่นปิดหน้าอกเพื่อการรักษา หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะแบบซับซ้อน โดยการสร้างภาพ 3 มิติ โดยใช้หลักการความหน่วงไฟฟ้า icon PDF PDF Download
ประชุม ณ วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานสรุปการประชุมการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการสนับสนุนการให้อุปกรณ์การให้นมใน สถานประกอบการ : กรณีศึกษากลุ่มแม่ผู้ใช้แรงงาน
ประชุม ณ วันที่23 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม ร่างรายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อโครงร่างงานวิจัย “การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ Percutaneous epidural 3 adhesiolysis catheter”
ประชุม ณ วันที่23 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่บ้าน” (Automated HBPM Usefulness and Applications)
ประชุม ณ วันที่20 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการวิจัย “สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดสวนปลายด้วยขดลวดแบบเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ”
ประชุม ณ วันที่18 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม การประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยการตั้งครรภ์คุณภาพ โดยการเข้าถึงการตั้งครรภ์คุณภาพ และการเข้าถึงการรักษาโรคภาวะมีบุตรยาก เรื่อง “ต้นทุนประสิทธิผลการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก เปรียบเทียบกับวิธีปฏิสนธิน
ประชุม ณ วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างการวิจัย เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาและติดตามการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วย วิธีHCV Core Ag ทดแทนการตรวจ HCV RNA ในโรงพยาบาลที่มีข้อจำกัด
ประชุม ณ วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม การประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการวิจัย “การตรวจคัดกรองโรค และตรวจเลือดโรคไต ฟรีปีละ 1 ครั้ง กลุ่มอายุ 60 ปี”
ประชุม ณ วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตการศึกษา เรื่อง การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี 3 mechanical thrombectomy ในประชากรไทย
ประชุม ณ วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุม "การตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป"
ประชุม ณ วันที่16 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมพิจารณาร่าง การศึกษาการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบทางงบประมาณของแผ่นปิดหน้าอกเพื่อการรักษา หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะแบบซับซ้อน โดยการสร้างภาพ 3 มิติ โดยใช้หลักการความหน่วงไฟฟ้า

การค้นหา