รายงานการประชุมเกี่ยวกับหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ประชุม ณ วันที่ รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
11 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมพิจารณาร่าง การศึกษาการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับการพันธุกรรมสมรรถนะสูง icon PDF PDF Download
11 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างการวิจัย เรื่อง “ชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิเสริม สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Health benefit packages for Intermediate care Essential benefit packages)” icon PDF PDF Download
11 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ต่อโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง self-kit” icon PDF PDF Download
11 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ต่อโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH” icon PDF PDF Download
11 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต้อ โครงร่างงานวิจัยเรื่อง “การใช้แร่เฉพาะที่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตา” icon PDF PDF Download
8 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัยและนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีmammogram และ/หรืออัลตราซาวนด์ในกลุ่มที่มีความ เสี่ยงสูง” และ “การตรวจยีน BRCA1/ BRCA2 เพื่อการวินิจฉัยทางพันธุกรรม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเ icon PDF PDF Download
5 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรคปอมเปย์ สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” icon PDF PDF Download
5 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรคปอมเปย์ และโรค MPS สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” icon PDF PDF Download
ประชุม ณ วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมพิจารณาร่าง การศึกษาการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับการพันธุกรรมสมรรถนะสูง
ประชุม ณ วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างการวิจัย เรื่อง “ชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิเสริม สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Health benefit packages for Intermediate care Essential benefit packages)”
ประชุม ณ วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ต่อโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง self-kit”
ประชุม ณ วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ต่อโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH”
ประชุม ณ วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต้อ โครงร่างงานวิจัยเรื่อง “การใช้แร่เฉพาะที่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตา”
ประชุม ณ วันที่8 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัยและนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีmammogram และ/หรืออัลตราซาวนด์ในกลุ่มที่มีความ เสี่ยงสูง” และ “การตรวจยีน BRCA1/ BRCA2 เพื่อการวินิจฉัยทางพันธุกรรม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเ
ประชุม ณ วันที่5 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรคปอมเปย์ สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
ประชุม ณ วันที่5 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อ “การพัฒนาแนวทางสำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรคปอมเปย์ และโรค MPS สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

การค้นหา