สื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัย

Policy Brief ถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟัง: ให้ฟรีหรือว่าร่วมจ่าย?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท 74) มาแล้วเกือบ 10 ปี แต่ยังไม่มีการสนับสนุนถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟัง ซึ่งผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าถ่านซึ่งมีราคา
PDF Download อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Policy Brief ให้เครื่องช่วยฟังอย่างเดียวไม่พอ ต้องปรับปรุงบริการหลังให้ด้วย

แม้ว่าผู้พิการทางการได้ยินที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท.74) จะขอรับเครื่องช่วยฟังจากสถานพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ภายหลังจากได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้วกลับมีภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ เช่น ค่าซ่อม ค่าเดินทางในการเข้ารับการติดต
PDF Download อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Policy Brief ให้บริการ PrEP กับทุกกลุ่มเสี่ยงให้ผลคุ้มค่า และลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ตามเป้าหมาย

บริการ PrEP (เพร็พ) เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงสูง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ PrEP เป็นมาตรการเสริมเพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี พ.ศ. 2573 ที่กำหนดให้ตั้งแต่
PDF Download อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Policy Brief เพิ่มการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาลต้องเตรียมอะไรบ้าง

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการจัดบริการการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2562 มีการเก็บข้อมูล 5 วิธี ได้แก่ 1) การสำรวจโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
PDF Download อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Policy Brief รู้เร็ว รักษาไว ทางออกใหม่ในการค้นหาผู้ป่วย โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกตั้งแต่แรกเกิด ด้วยเครื่อง Tandem mass spectrometry (MS/MS)

สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดแห่งประเทศไทย ได้เสนอหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพปี 2562 เรื่อง การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค (Expanded Newborn Screening) และการรักษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inborn Error of Metabolism, IEM)
PDF Download อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Policy Brief นโยบายคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เพิ่มการเข้าถึง ลดตาย ลดค่ารักษา ราคาคุ้มค่าในบริบทของสังคมไทย

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการมีนโยบายการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ความครอบคลุมร้อยละ 80 ความถี่ทุก 1 ปี เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่มีนโยบายการคัดกรอง ตัวแปรด้านประสิทธิผลของการคั
PDF Download อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การค้นหา