เครือข่ายทีมวิจัยโครงการ UCBP
เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ
โปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ

รายชื่อเครือข่ายทีมวิจัย UCBP

ผศ. ดร. ภญ.ธนนรรจ์
รัตนโชติพานิช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
  รศ. ดร. พญ.ศิรินาถ ตงศิริ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ความเชี่ยวชาญ
  • Systematic literature review
  ผศ. ดร. ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ความเชี่ยวชาญ
  • Economic evaluation
  • Qualitative research
  • Systematic literature review
  ผศ. ดร. นพ.อุดมศักดิ์
  แซ่โง้ว
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ความเชี่ยวชาญ
  • Economic evaluation
  • Feasibility studies
  • Individual-level data analysis (e.g., regression model, administrative databases)
  • Qualitative research
  • Systematic literature review
  ดร. นพ.ภูษิต ประคองสาย
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ความเชี่ยวชาญ
  • Budget impact analysis
  • Economic evaluation
  • Feasibility studies
  • Systematic literature review
  ผศ. ดร. ภญ.วารณี
  บุญช่วยเหลือ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ความเชี่ยวชาญ
   รศ. ดร. ภก.สุรฉัตร
   ง้อสุรเชษฐ์
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ความเชี่ยวชาญ
    ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    ความเชี่ยวชาญ

     การค้นหา