เครือข่ายทีมวิจัยโครงการ UCBP
เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ
โปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ

รายชื่อเครือข่ายทีมวิจัย UCBP

ดร. ภก.ภานุมาศ ภูมาศ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
 • Economic evaluation
 • Qualitative research
 • Systematic literature review
ดร. ภญ.นัยนา
ประดิษฐ์สิทธิกร
กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Feasibility studies
 • Individual-level data analysis (e.g., regression model, administrative databases)
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
ดร.ณปภัช สัจนวกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • Feasibility studies
 • Qualitative research
 • Systematic literature review
ดร.มโนลี
ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ความเชี่ยวชาญ
 • Economic evaluation
 • Individual-level data analysis (e.g., regression model, administrative databases)
ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ
 • Community Health
 • Economic evaluation
 • Environmental Health
 • Health Services Organization and Management
 • Public Health Administration
 • Qualitative research
 • Research Methodology and Biostatistics
 • Strategic Management for Health System
ดร. ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Individual-level data analysis (e.g., regression model, administrative databases)
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Systematic literature review
รศ.สุคนธา คงศีล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Effective coverage
 • Feasibility studies
 • Qualitative research
 • Systematic literature review
ผศ. ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • Budget impact analysis
 • Economic evaluation
 • Individual-level data analysis (e.g., regression model, administrative databases)
 • Meta-analysis/ Network meta-analysis
 • Qualitative research
 • Systematic literature review

การค้นหา