งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UCBP และผลการศึกษาได้แล้วที่นี่

ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 56 รายการ
ปีที่เริ่ม ชื่อโครงการ ประเภทหัวข้อ สถานะงานวิจัย
2563 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายากของผิวหนังเด็ก: โรค Epidermolysis bullosa (EB) โรคหายาก อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
2563 โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือ ปอดล้มเหลวเฉียบพลันให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ พิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์

การเบิกค่าใช้จ่ายจากการใช้ Extracorporeal membrane oxygenation หลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดหายาก

2563 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม mammogram และหรือ อัลตราซาวนด์ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

2562 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาและติดตามการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วยวิธี HCV Core Ag ทดแทนการตรวจ HCV RNA ในโรงพยาบาลที่มีข้อจำกัด ไม่ระบุ พิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาและติดตามการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วยวิธี HCV Core Ag ทดแทนการตรวจ HCV RNA ในโรงพยาบาลที่มีข้อจำกัด เสนอปรับ

2562 การใช้แร่เฉพาะที่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตา การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ระหว่างทำวิจัย

การใช้แร่เฉพาะที่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตา

2562 การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ของการใช้สายสวนหลอดเลือดชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำในการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายในประเทศไทย การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ระหว่างทำวิจัย

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดสวนปลายด้วยขดลวดแบบเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ

2562 การวิจัยเชิงสังเคราะห์ชุดสิทธิประโยชน์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ พิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์

ชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

2562 การตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยการทดสอบก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ำในประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย

การคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูง

2562 การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง tandem mass spectrometry ไม่ระบุ ทำวิจัยแล้วเสร็จ

การตรวจกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค (Expanded Newborn Screening) และการรักษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inborn Error of Metabolism, IEM)

2562 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี mechanical thrombectomy ในประชากรไทย การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ พิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์

การรักษาหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องมือผ่านสายสวนหลอดเลือด Thrombectomy

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

การค้นหา