งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UCBP และผลการศึกษาได้แล้วที่นี่

ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 55 รายการ
ปีที่เริ่ม ชื่อโครงการ ประเภทหัวข้อ สถานะงานวิจัย
2564 การคัดกรองโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
2563 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง self kit

2563 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย

การตรวจคัดกรองโรค และตรวจเลือดโรคไต ฟรีปีละ 1 ครั้ง กลุ่มอายุ 60 ปี

2563 การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี: โรค Mucopolysaccharidosis (MPS) โรคหายาก อยู่ระหว่างทำวิจัย

การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรม แอลเอสดี: โรค Mucopolysaccharidosis (MPS)

2563 การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี: โรค Pompe โรคหายาก อยู่ระหว่างทำวิจัย

การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ (Access to care) กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี : โรค Pompe disease

2563 การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH โรคหายาก อยู่ระหว่างทำวิจัย

การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH

2563 โครงการศึกษาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทย 2564 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
  • การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • การตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร
  • การดูแลรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุแบบครบวงจร

การตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป

2563 การตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อโรค ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
2563 การเข้าถึงการตั้งครรภ์คุณภาพโดยการเข้าถึงการรักษาโรคภาวะมีบุตรยาก ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
2563 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายากของผิวหนังเด็ก: โรค Epidermolysis bullosa (EB) โรคหายาก อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

การค้นหา