งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UCBP และผลการศึกษาได้แล้วที่นี่

ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 56 รายการ
ปีที่เริ่ม ชื่อโครงการ ประเภทหัวข้อ สถานะงานวิจัย
2564 การบริการการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในทารกแรกเกิดด้วย pulse oximeter การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
2564 การคัดกรองโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
2563 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง self kit

2563 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย

การตรวจคัดกรองโรค และตรวจเลือดโรคไต ฟรีปีละ 1 ครั้ง กลุ่มอายุ 60 ปี

2563 การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี: โรค Mucopolysaccharidosis (MPS) โรคหายาก อยู่ระหว่างทำวิจัย

การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรม แอลเอสดี: โรค Mucopolysaccharidosis (MPS)

2563 การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี: โรค Pompe โรคหายาก อยู่ระหว่างทำวิจัย

การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการ (Access to care) กลุ่มโรคพันธุกรรมแอลเอสดี : โรค Pompe disease

2563 การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH โรคหายาก อยู่ระหว่างทำวิจัย

การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH

2563 โครงการศึกษาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทย 2564 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
  • การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • การตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร
  • การดูแลรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุแบบครบวงจร

การตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป

2563 การตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อโรค ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
2563 การเข้าถึงการตั้งครรภ์คุณภาพโดยการเข้าถึงการรักษาโรคภาวะมีบุตรยาก ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

การค้นหา