step-3 step-3

บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และบริการขัดและทำความสะอาดฟัน ในกลุ่มอายุ 25-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ปีที่เริ่มวิจัย : 2564
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การค้นหา