step-2-2 step-2-2

การอนุมัติการใช้ ตาเทียมชนิดทำเฉพาะบุคคล (Customized eye prosthesis)

ปีที่เริ่มวิจัย : 2565
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
กลุ่มประชากร : ทุกคน
สถานะหัวข้อปัญหา : มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

การค้นหา