step-3 step-3

การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH

ปีที่เริ่มวิจัย : 2563
ประเภทของมาตรการ : โรคหายาก
หัวข้อสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง :
  • การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH

การค้นหา