step-2 step-2

การคัดกรองเบาหวาน (กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน)

ปีที่เริ่มวิจัย : 2564
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การค้นหา