step-3 step-3

การคัดกรองซิฟิลิสในเยาวชน-วัยรุ่น/ผู้ต้องขังและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ปีที่เริ่มวิจัย : 2564
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การค้นหา