step-3 step-3

โครงการศึกษาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทย 2564

ปีที่เริ่มวิจัย : 2563
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การค้นหา