step-2-2 step-2-2

ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจชนิดผ่านหลอดเลือดแดง กับประโยชน์และความคุ้มค่าในการป้องการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

ปีที่เริ่มวิจัย : 2565
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
กลุ่มประชากร : ทุกคน
สถานะหัวข้อปัญหา : มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

การค้นหา