step-2-1 step-2-1

การเข้าถึงบริการการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้านหรือขณะฟอกเลือดล้างไต

ปีที่เริ่มวิจัย : 2565
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
กลุ่มประชากร : ทุกคน
สถานะหัวข้อปัญหา : ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ

การค้นหา