step-2-3 step-2-3

การตรวจจีโนมชิ้นเนื้อมะเร็งแบบหลายยีนเพื่อเลือกยาต้านมะเร็งแบบแม่นยำ

ปีที่เริ่มวิจัย : 2565
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มประชากร : ทุกคน
สถานะหัวข้อปัญหา : ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ

การค้นหา