step-2-3 step-2-3

การผ่าตัดเพื่อเลื่อนขากรรไกรไปข้างหน้า (Maxillomandibular advancement) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea)

ปีที่เริ่มวิจัย : 2565
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
กลุ่มประชากร : ทุกคน
สถานะหัวข้อปัญหา : ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ

การค้นหา