step-2-2 step-2-2

การดูแลรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุแบบครบวงจร

ปีที่เริ่มวิจัย : 2564
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
กลุ่มประชากร : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อปัญหา : มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

การค้นหา