step-2-2 step-2-2

การตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร

ปีที่เริ่มวิจัย : 2564
ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มประชากร : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อปัญหา : มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

การค้นหา