กระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  • กระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • เกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาเป็นสิทธิประโยชน์ฯ
    • เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)
    • เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมิน (Selection Criteria)
 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :  ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง