รู้จักชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ยูซีบีพี (UCBP) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ โปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพทั้งหมด 7 กลุ่ม

มาดูกันว่าใครสามารถเสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์ได้บ้าง เสนอได้อย่างไร อะไรเป็นเกณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกและถูกคัดออก ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง กว่าจะได้สิทธิการรักษามาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีกันหนึ่งสิทธิ

หัวข้อที่บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ล่าสุด

การเบิกจ่ายค่าเครื่องประสาทหูเทียม 1 ข้างไม่เกิน 850,000 บาท ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ ปี 2560 ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
การประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของชุดบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ ปี 2560 ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
การประเมินความคุ้มค่าการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้ายภายใต้ UC ปี 2560 ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

สื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยล่าสุด

สื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการ

การค้นหา