รู้จักชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ยูซีบีพี (UCBP) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ โปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพทั้งหมด 7 กลุ่ม

มาดูกันว่าใครสามารถเสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์ได้บ้าง เสนอได้อย่างไร อะไรเป็นเกณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกและถูกคัดออก ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง กว่าจะได้สิทธิการรักษามาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีกันหนึ่งสิทธิ

หัวข้อที่บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ล่าสุด

การวิจัยเชิงสังเคราะห์ชุดสิทธิประโยชน์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ปี 2562 ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือ ปอดล้มเหลวเฉียบพลันให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่บ้าน (Automated HBPM Usefulness and Applications) ปี 2561 ผู้เสนอ : กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย

การค้นหา